Община Ямбол продължава изпълнението на дейностите и по проект BG051PO001-5.1.04-0192-C0001 „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Звеното за услуги в домашна среда към община Ямбол функционира от 01.05.2013 г., като предоставянето на услугата ще приключи на 30.04.2014 г. Подпомагат се лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, поддържане на техния бит и хигиена и осъществяване на социални контакти.
Към 31.12.2013 г. са подадени 197 бр. заявления за ползване на услугата. На всички кандидат – потребител е извършена оценка на потребностите от Дирекция «Социално подпомагане» Ямбол. Обслужени са общо 134 потребители, като към момента 90 потребители от община Ямбол ползват услугата. Това са предимно самотно живеещи стари хора, възрастни хора с увреждания, както и 8 деца, които поради различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и се нуждаят от помощ.
Потребителите получават комплексни качествени социални услуги, включващи лична помощ, комунално – битови дейности и социална подкрепа. На всеки един от тях е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от персонала на Звеното за социални услуги към община Ямбол, състоящо се от сътрудник социални дейности, 20 домашни санитари и 21 социални асистенти. Всеки един от потребителите може да ползва услугата до 4 часа на ден от понеделник до петък от 8 до 17.30 часа. Към месец ноември 2013 г. Звеното за предоставяне на социална услуга в домашна среда има 100% събираемост на потребителската такса.
На 22 и 23 октомври 2013 г. бе проведено второ обучение на персонала в Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда. То имаше интерактивен характер и включваше теоретически и практически подходи. От ноември 2013 г. експерт – консултант осъществява месечни групови и индивидуални консултации на персонала, предоставящ социалните услуги. Акцентът се поставя върху методологията на работа. Консултациите се отнасят до затруднения в работата с потребителите, с институциите.