Заетост, намаляване на бедността, социално включване и модернизиране на публичните политики в ОПРЧР

Средствата, предназначени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), са в размер на 895 млн. евро или близо 2 млрд. и 36 млн.лв. с включено националното съфинансиране. Ресурсът е с 20% повече от предходния програмен период, каза заместник-министър Светлана Дянкова, изпълняващa функциите на министър на труда и социалната политика на пресконференция в МТСП на 30 май 2014 г. Заедно със заместник-министър Росица Янкова тя представи приоритетите на новата оперативна програма, одобрена на вчерашното заседание на Министерски съвет.

Средствата за политиките за заетост и социално включване в новата ОП РЧР са увеличени с над 580 млн. лв. в сравнение с периода 2007 – 2013 г. С над 265 млн.лв. повече са средствата за политиката по заетостта, а за политиките в областта на социалното включване – над 235 млн.лв. повече.

Заместник-министър Дянкова уточни, че най-голяма подкрепа програмата ще окаже за политиката по заетостта. Заделените средства са около 549 млн. евро или над 60% от средствата по програмата. Това е 38% от общия размер на средствата за Европейския социален фонд за България. За подкрепа на политиките в областта социалното включване са отделени около 270 млн. евро или близо 30% от средствата по програмата. Това е 18,5% от бюджета на Европейския социален фонд в България. За модернизиране институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването са заделени около 38 млн. евро или 4 % от ресурса на програмата.

Стратегията на ОП РЧР 2014-2020 г. се основава на три направления. Тя ще акцентира върху по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизирането на публичните институции в областта на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. Заместник-министър Дянкова подчерта, че оперативната програма е в унисон с правителствената политика за подкрепа на малкия и среден бизнес. С подкрепата на предприятията освен работни места, икономически растеж и производителност на труда ще се подобрят условията и организацията на труда.

В новата оперативна програма отпусканите средства ще бъдат одобрявани спрямо резултати, ориентирани към постигането на целите на стратегията за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, уточни заместник-министър Янкова. Изпълнението на ОП РЧР 2014 – 2020 г. ще бъде директно от Управляващия орган без междинни звена. Процедурите по програмата ще бъдат опростени с цел намаляване на административната тежест за бенефициенти и Управляващия орган.

Средствата за насърчаване на младежката заетост са общо 235 млн.лв. с националното съфинансиране. Над 100 млн. лв. са заделени за микро и малкия бизнес, като 46 млн. лв. са за предприемачество, а 60 млн. лв. са за създаване на социални предприятия. 122 млн. лв. са предвидени за интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти чрез достъп до пазара на труда, развитието на здравни услуги и образование.

Заместник-министър Янкова представи и очакваните резултати от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Близо 100 000 икономически неактивни и безработни лица ще подобрят знанията и уменията си. Близо 90 000 икономически неактивни и безработни лица се очаква да започнат работа. Според експертите програмата ще даде възможност на около 280 000 заети лица да подобрят знанията и уменията си.

В услуги за заетост, образование, обучение, достъп до социални и здравни услуги ще се включат близо 15 000 лица от маргинализираните общности. С подобрен достъп до социални услуги ще бъдат 35 000 лица, в т.ч. деца, лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. Подкрепа ще бъде оказана и за създаването на не по-малко от 300 социални предприятия за откриване на поне 1 000 работни места.

На пресконференцията ръководството на МТСП направи отчет на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. през 2013 г. и към април 2014 г. Очаква се пълно усвояване на средствата по ОП РЧР 2007-2013 г. като вече са договорени 100% от бюджета на програмата, плащанията надхвърлиха 70%, а сертифицираните разходи от Европейската комисия доближиха 54% от общия бюджет на оперативната програма.

МТСП не допусна загуба на средства по ОП РЧР 2007-2013 г. Разплатени са най-много средства в сравнение с всички останали оперативни програми. Към април 2014 г., със своите 70% ниво на плащания, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” разплати най-много средства в сравнение с всички останали оперативни програми. Средното за седемте оперативни програми е малко над 61%.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории