Прие се Национален план за действие по заетостта за 2014 г.

 

Национален план за действие по заетостта за 2014 г. бе приет от правителството. Целта му е да подкрепи икономическото и социалното възстановяване, намаляването на безработицата и стабилизирането на пазара на труда, с което да се ограничи безработицата чрез създаване на заетост в реалната икономика, включително на неравнопоставените групи на пазара на труда. Една от стимулиращите мерки е възстановяване на част от разходите на работодателите за наемането на безработни лица.

 

За 2014 г. основните приоритети на националната политика по заетостта включват:

– активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица и най-вече на лица от неравнопоставените групи на пазара на труда;

– подобряване на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и ефективното използване на субсидиите за наемане на работа;

– използване на потенциала за заетост на ключови сектори на икономиката, подпомагане на заетостта в малките и средните предприятия;

– развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.

 

През 2014 г. политиката по отношение пазара на труда ще бъде насочена към безработни младежи до 29 г. и безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хора с увреждания, неактивни лица, желаещи да работят, и др.

Профилирането на търсещите работа лица, индивидуализирането на услугите, разнообразяване на индивидуалните планове, предоставяне на услуги по консултиране и психологическо подпомагане са част от предвидените насоки на работа. След ползване на различни услуги при трудовия посредник и насочване към първичния пазар на труда, което не е последвано от заетост, безработните ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки за субсидирана заетост.

 

Със средствата от новия програмен период 2014-2020 г. ускорено ще стартират процедури за финансиране на проекти с цел в кратки срокове да започне включване на безработните в обучения, в стажове, в заетост и др. Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата от 01.01.2014 г. се променя и размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни – 340 лв. при пълен работен ден.

 

В процедурата за разработване на националния план са одобрени за финансиране 256 регионални програми за заетост на 2000 безработни лица. Планираните дейности са в широк диапазон – опазване на обществения ред и общинската собственост (училища, детски градини), екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма, археологически разкопки и поддържане на паметници на културата.

 

Четири нови програми стартират през 2014 г. Съвместно с Министерството на културата ще стартира изпълнението на програмата „Клио” за осигуряване на обучение, последваща заетост на безработни чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти, вкл. недвижимо културно наследство. Ще се изпълнява и национална програма за интеграция на бежанци, по която ще се предоставя обучение по български език и професионално обучение на лица, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут, с оглед последващо включване в заетост. Съвместно с МЗХ и Агенцията по горите ще се реализира програма за осигуряване на заетост на продължително безработни в дейности за възобновяване, опазване на държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната. В рамките на нова програма безработни лица с право на месечно социално подпомагане, полагащи обществено полезен труд в рамките на 14 дни месечно, ще се включат през оставащия период от месеца в различни обучения, съобразно техните потребности.

 

Националният план за действие по заетостта през 2014 г. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със закона за държавния бюджет 73 млн. лв. за активна политика на пазара на труда, както и със средства от структурните фондове на ЕС.

 

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в него и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква коефициентът на безработица да не надвиши 13 на сто. Планирано е със средства от държавния бюджет да бъде осигурена заетост на почти 22 хиляди и обучение на 12 851 безработни. С финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 ще се гарантира заетост на 6000 безработни.

 

Ефективното и ефикасно изпълнение на политиката на пазара на труда през 2014 г. чрез включените в Националния план за действие по заетостта инициативи, политики, програми, мерки и схеми, ще допринесе за запазване на съществуващите и създаване на нови работни места и повишаване качеството на работната сила.


НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории