На 19 ноември се проведе заключителна пресконференция по проект „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“, който се по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Проектът се реализира в партньорство между децентрализираните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) в Румъния – на ниво трансграничен район от 7 области на Румъния и 8 области на България (Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра).

В изпълнение на проекта са отчетени следните резултати:

  • Направено е сравнително проучване Румъния-България на регулаторната рамка и е изготвен анализ на нуждите за сътрудничество в областта на социалната сигурност;
  • Чрез трансгранично сътрудничество са разработени две публични политики (по една за всяка страна) по отношение на управлението на социалните помощи и социалните инспекции;
  • Подобрен е капацитетът на териториалните структури на двете институции, на общински служители и на представители на неправителствения сектор по отношение на новата политика;
  • Проведени са обучения с над 560 служители от дирекциите за социално подпомагане от трансграничния район
  • Подписано е междуинституционално споразумение за сътрудничество и е разработен инструмент за онлайн обмен на информация в областите на компетентност.

Източник: АСП, 21.11.2019 г.