Хората с увреждания трябва да бъдат пълноценно интегрирани с обучения и реално включване в пазара на труда. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на среща-дискусия на тема „Колеж за овластяване – образователен подход към социално-икономическото възстановяване“. Според нея с подкрепата на общините и неправителствения сектор трябва да бъдат осигурени възможности за обучения на хората с увреждания, за да бъдат усвоени трудови умения. Димитрова уточни, че придобиването на умения от хората с увреждания може да става в трудови ателиета в подкрепена заетост и в социални предприятия.

„Всички ангажирани институции трябва да намерим място в законодателството за регламентиране на правото на трудова заетост на хората с увреждания и конкретно на хората с интелектуални затруднения и с психична болест“, подчерта зам.-министър Димитрова. Тя припомни, че вече е одобрен Планът за действие 2018-2021 г. по Националната стратегия за дългосрочна грижа. „Ще се опитаме отговорно да посочим модел на подкрепа за лицата с психична болест, интелектуални затруднения, деменция и на възрастните хора в невъзможност за самообслужване. Този модел ще продължим с изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа до 2034 г.“, уточни тя.

Основните целеви групи при изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. са хората с психична болест. В партньорство с общините ще бъдат изградени 30 центъра за грижи за лица с психични разстройства, 10 центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, 16 дневни центъра за лица с увреждания, включително и с тежки увреждания. Осигурена е и подкрепата в домашна среда за хората с увреждания чрез услугите личен и социален асистент и домашен помощник. С новите социални услуги ще бъде осигурена подкрепа за над 2140 лица с увреждания и техните семейства, уточни зам.-министър Росица Димитрова.

Източник: МТСП, 11.05.2018