Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова участва в Глобална конференция на високо ниво в Малта за универсална забрана на телесното наказание. Димитрова представи българското законодателство в сферата за закрила на детето, като подчерта, че усилията на всички институции са насочени към нетърпимост, неприемане и нетолериране на насилието над деца, тъй като това е сериозен проблем за цялото общество. Тя уточни, че действащата в България нормативна уредба е в съответствие с международните и европейски изисквания.

„Българското законодателство поставя специален акцент на въпросите, свързани с превенция на насилието, координацията между институциите и подкрепата на децата жертви“, коментира пред участниците в конференцията Димитрова. Тя открои ролята на Закона за закрила на детето и Закона за защита от домашното насилие, като подчерта, че от съществено значение за осигуряването на защита на детето са комплексните усилия на всички органи за закрила.

През 2017 г. в България е приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.), която регламентира координацията на отделните институции за превенция на насилието във всичките му форми. От 2010 г. на местно ниво се прилага Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. През същата година  беше актуализиран и Координационният механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и лица – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина, припомни Димитрова. В България функционира и Национална телефонна линия за деца 116 111 с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца, допълни зам.-министърът.

Източник: МТСП, 31.05.2018