Всички отговорни институции трябва да поемат ангажимент да работят заедно за превенция на насилието над децата и подкрепа на семействата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на кръгла маса на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“, организирана от омбудсмана Мая Манолова. Според Димитрова при извеждането на деца от възпитателни училища и интернати е необходима постоянна подкрепа на екипите в резидентните услуги  и консултации с биологичните им семейства.

В изказването си заместник-министър Димитрова обърна внимание на координацията между институциите при наличие на сигнал за насилие над дете. „Да не забравяме силата, функциите и възможностите на общинските комисии за детето, които могат да продължават наблюдението на случаите на деца, които са били жертви на трафик, насилие или ако са изведена от биологичната си среда“, коментира Димитрова.

Тя припомни, че законът вменява „задължение за съдействие“ за всеки, на когото е известно, че дете се нуждае от закрила и той е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи за това. Заместник-министърът смята, че трябва да се помисли и за регламентиране на санкции в законодателството, които да бъдат налагани на всеки, който е разбрал или е станал свидетел на насилие върху дете, но не е сигнализирал институциите за това.

По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2017 г. в отделите „Закрила на детето“ са постъпили общо 33 361 сигнала за деца в риск, като 1 282 от тях са за насилие над деца. По 382 от тях са констатирани рискове за детето и са предприети мерки за закрила. За първите три месеца на 2018 г. в отделите „Закрила на детето“ са постъпили 283 сигнала за насилие над деца, като по 83 от тях са констатирани рискове и е открита работа по случай.

Източник: МТСП, 15.05.2018