24.09.21 г.
„Основен белег за развитието на едно общество е отношението към децата. Държавата предприема различни законодателни мерки и инициативи за насърчаване на участието им в законодателните промени. В действащата нормативна уредба в областта на закрилата на детето е застъпено участието на децата във взимането на решения, както и правото им на информиране и консултиране.Искаме да знаем нашите права и да чуем Вас“. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на семинара „Искаме да знаем нашите права и да чуем Вас“ в Министерство на труда и социалната политика. Събитието се организира от Държавна агенция за закрила на детето и „Надежда и домове за децата“ в рамките на проект „Право на участие и глас“. Целта на събитието е да повиши знанията за правата на детето и тяхното прилагане.

По думите на заместник-министър Надя Клисирска съществен принос в тази посока имат два консултативни съвета – Националният съвет за закрила на детето и Съветът на децата. Заместник-министър Клисурска посочи като едно от основните права на децата участието им във взимането на решения, които ги засягат.

„Гласът на децата днес е гласът на гражданското ни общество след години. Зачитането на тяхното мнение е не само уважение към личността и условие за разгръщане на техния потенциал, но и предпоставка за функционирането на устойчиви, демократични и приобщаващи хората от уязвимите групи общества“, отбеляза Надя Клисурска.

Източник: Министерство на труда и социалната политика