Министерството на труда и социалната политика се стреми да насърчава активността на възрастните хора и едновременно с това да предоставя условия за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот на страната. Това заяви заместник-министър Султанка Петрова по време на Първата конференция за възрастните хора в Анкара, Турция.

През последните няколко години възникна необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от политиката по застаряване, като се обърне специално внимание на заетостта и участието на хората от третата възраст в обществения живот. Тези ключови сфери послужиха като отправна точка при разработването на мерки в проекта на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), заяви зам.-министър Петрова. С приемането на Стратегията от Министерския съвет ще бъде заменена действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.), с цел осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания опит.

Същевременно започнахме изграждането на модел за патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, добави заместник-министър Петрова. Тя запозна участниците в конференцията и с проекта на Закон за социалните услуги, който предстои да бъде приет от Народното събрание.

Източник: МТСП, 22.02.2019 г.