Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика има за цел да подобри достъпа до заетост и обучение, да подкрепи уязвимите групи от обществото за социално включване и самостоятелен живот, както и да намали социалното неравенство. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Русе.

Зам.-министър Петрова допълни, че цялостната идея на социалната и солидарна икономика и предприемачество е да подпомогне нуждаещите се и хората в неравностойно положение, да засили чувството за общност и единство и даде възможност на креативни хора да развиват алтернативни бизнес начинания, които едновременно да носят печалба и добавена, социално измерима, стойност за обществото.

В изказването си Петрова запозна участниците в съвета и с Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България, която има за цел да им осигури независим живот, участие в обществото, достъп до грижи, както и достойни старини. Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от държавната демографска политика и от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално развитие на страната, допълни заместник-министър Петрова.

Източник: МТСП, 23.04.2019 г.