Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова обсъди с Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и с Матайс льо Рут – представител на Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, грижата за непридружените деца-мигранти, в т.ч. децата бежанци намиращи се на територията на страната и координацията между институциите при осигуряването на адекватна помощ и закрила.

По време на срещата екипът от експерти на МТСП, ДАЗД и АСП представи необходимостта от осигуряване на подкрепа на системата за закрила на детето – на отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) към дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) и на доставчиците на социалните услуги.

Участниците в срещата обсъдиха и процеса по финализиране на работата и приемане на разработения проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите в работата с непридружените деца. Документът има за цел да осигури ефективна координация и съгласуваност при изпълнението на конкретните задължения на всички ангажирани страни в грижата за тези деца.

По време на разговора бяха представени и обсъдени идентифицираните от АСП области за подкрепа, във връзка със заявената от страна на двете международни организации готовност за съдействие и партньорство.

Акцент на срещата бяха и последните промени в Закона за чужденците в Република България, с които се въведоха и допълнителни ангажименти на ДСП, свързани с осигуряване на представителство на непридружените деца-чужди граждани в производствата по този закон и тяхната закрила.

Заместник-министър Росица Димитрова подчерта, необходимостта от укрепвана на капацитета, както на ОЗД, така и на доставчиците на социални услуги за деца чрез провеждане на тематични обучения, подобряване на координацията и ефективността в работата на ангажираните институции на местно ниво.

Участниците в срещата се обединиха, че комплексният и интегриран подход и междуинституционалното сътрудничество са ключови фактори за гарантирането на правата и интересите на непридружените деца-чужди граждани пребиваващи на територията на страната.

Планирани бяха и последващите стъпки за партньорство и съвместна работа.

източник: МТСП