Община Силистра интегрира успешно хората с увреждания на пазара на труда, като до момента около 20 души са включени в образователната система като помощник-обучители и около 30 души работят в социалните услуги. Това съобщи по време на посещението си в Силистра заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова. Заетостта е осигурена по процедурата „Обучения и заетост“ на ОПРЧР. „Социалната и образователната сфера са приоритетни за правителството, но виждаме, че имат нужда от допълнителна подкрепа за намирането на кадри. Вярвам, че добрият пример на Община Силистра ще бъде еталон и за други общини в България“, коментира Русинова. Позитивна тенденция е отчетена и по отношение на намаляване на безработицата в общината, като над 800 безработни са започнали работа в местния бизнес от началото на 2019 г.

Общата стойност на проектите на Община Силистра по ОПРЧР е около 24 млн. лв., като са обхванати над 10 000 души. Предстои разкриването на две нови социални услуги за възрастни хора – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и Център за грижа за лица с психични разстройства. Община Силистра е подала проект по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, който е на стойност около 522 000 лв. и ще обхване 220 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Според зам.-министър Русинова, ако социалните услуги не се допълват с медицински грижи, няма да имат толкова голям ефект. С „Патронажната грижа“ хората с увреждания и възрастните хора ще получават интегрирани здравно-социални услуги, като медицинско лице ще ги посещава в дома им до 2 часа на ден. С такъв тип проекти ще бъде тестван и новият Закон за социалните услуги, в който за първи път се регламентират интегрираните услуги. Променя се начинът на планиране на услугите, като се отчитат потребностите, идентифицирани от съответната община, а финансирането ще бъде за извършвани дейности в услугите. Зам.-министърът уточни, че ежедневно около 2000 души в Община Силистра получават „Топъл обяд“ чрез проектите за общински трапезарии и пакетите за храни.

По време на посещението си зам.-министър Зорница Русинова разговаря с възрастни хора и социални работници в Дома за стари хора – Силистра и се срещна с деца и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Силистра.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 05.04.2019 г.