Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи политиките на Министерството на труда и социалната политика, свързани с грижата за децата и семействата в България пред специалния докладчик на ООН по въпросите за защита на децата Мод де Бор-Букикио.

През последните години българското правителство извърши значителни промени в социалното законодателство, свързани с благосъстоянието и закрилата на децата. Една от основните реформи е закриването на всички специализирани институции, започнала с приемането през 2010 г. на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, каза зам.-министър Русинова.

В резултат на целенасочената политика броят на децата в специализираните институции се е понижил с над 91% – от 7 587 деца през 2010 г. до 623 деца в края на януари 2019 г. Отчетено е и намаляване на броя на специализираните институции с почти 82% – от 137 през 2010 г. до 25 в края на януари 2019 г. Съществено се подобрява и качеството на живот на изведените от специализираните институции деца. Непрекъснато полагаме усилия и за подобряване на грижата за децата, които се настанени и се отглеждат извън семейството – не само в специализираните институции, но и в социалните услуги от резидентен тип, в приемните семейства, посочи зам.-министър Русинова. От началото на тази година са закрити още три институции в общините Исперих, Гоце Делчев и Ямбол.

По време на разговора зам.-министър Русинова представи и акценти от новия Закон за социалните услуги. Бюджетът за социални услуги през тази година е 260 млн. лв., което е 30% повече спрямо предходната година.

Русинова представи информация и за Националната телефонна линия за деца 116 111. През 2018 г. общият брой на приетите повиквания са 60 856. Проведени са 699 консултации, свързани с насилие над деца.

Източник: МТСП, 01.04.2019 г.