През изминалата година в България се наблюдават значителен икономически растеж и подобряващата се ситуация на пазара на труда. Безработицата в страната е стигнала рекордно ниско ниво и през януари е била 4,8% – с 1,7 процентни пункта по-ниска от средната стойност в ЕС. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция за представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2019. Тя отбеляза, че положителна тенденция се наблюдава и при младежката безработица, която е 11,8% – с 3,1 п.п. по-ниска от средното ниво за ЕС (14,9%).

За първи път през тази година подпомагаме работодателите с обучения по специфични умения, които са съобразени с техните програми за работа. Това е важно, защото ако искаме да посрещнем нуждите на бизнеса със специфични умения, трябва да се съобразим с конкретната програма на всеки един сектор, каза заместник-министър Русинова. С осигурения ресурс по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се предвижда около 24 000 безработни и неактивни лица да се включат в обучение и заетост. През 2019 г. стартира и схема „Умения“, по която ще се осигури обучение по професионална квалификация и ключови компетенции, както и специфични обучения за най-малко 5500 заети, безработни и активни.

През 2019 г. Националният план за действие по заетостта предвижда броят на обучените със средства от държавния бюджет да се увеличи с 10% в сравнение с 2018 г. и да достигне 11 400 души. Предвижда се да се обучат по ключови компетентности и 1000 заети в микро и макро предприятия.

Русинова добави, че интеграцията на пазара на труда на хората с увреждания и на представителите на други групи в неравностойно положение е във фокуса на Министерството на труда и социалната политика и правителството и вече са предприети сериозни реформи в тази посока. Първата стъпка е приемането на Закона за хората с увреждания, в който са регламентирани задължителни квоти за наемане на хора с увреждания за предприятия с над 50 души персонал, както и санкции при тяхното неизпълнение, каза Русинова. Тя посочи, че новата правна рамка регламентира подкрепа, която държавата осигурява, за да могат работодателите да адаптират работните места за хора с увреждания, както и стимули за осигуряване на тяхната заетост.

Източник: МТСП, 28.03.2019 г.

*************************************************************************************************

На 27 февруари Европейската комисия публикува редовните си доклади за всяка от страните членки в контекста на Европейския семестър. Доклада за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, може да прочетете тук.

НАСО се ангажира да партнира на EASPD в работата по механизма на Европейския семестър за 2019 г.