В община Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услуги, които ще обслужват деца в риск или с нужда от специализирана помощ. Това съобщи в Бургас заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Предстои изграждането на Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет около 100 деца. Те ще бъдат изведени и настанени поетапно в новите услуги.

„Затварянето на домовете не означава, че няма грижа за децата. Целта на правителството е, мобилизирайки европейски средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Региони в растеж“, да създадем изцяло нови модерни интегрирани услуги“, заяви зам.-министър Русинова. Тя уточни, че част от услугите в здравеопазването ще бъдат запазени до голяма степен, но с децата и с родителите им трябва да работят социални работници. Зам.-министърът припомни, че през 2009 г., при старта на деинституционализацията на грижите за деца, в домовете са били настанени над 7000 деца. Десет години по-късно около 4000 от тези деца са в приемни семейства или са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип. „Децата нямат вина, че са останали без родители. Ние като общество трябва да ги подкрепим, но трябва да намерим подкрепата не само на държавата, общината, неправителствените организации, но и на цялото общество“, подчерта Русинова. Тя припомни, че основната цел на кампанията „Мисията е възможна“, която стартира през м. октомври 2018 г., е именно да се опита да промени негативното обществено мнение към децата от социалните услуги.

Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Община Бургас Димитър Николов посетиха Център за деца и юноши с увреждания, където се срещнаха с майки на деца с увреждания. Майките са част от сдружение „Равен старт 2009“. В центъра се полагат грижи за 30 деца с увреждания, 10 от които са с тежки увреждания. По време на срещата бяха обсъдени различните възможности за кандидатстване по процедури на ОПРЧР, трудностите при откриването и заплащането на специалисти, които да работят в Центъра, развитието на новата услуга „Заместващата грижа“ и съвместяването на различен вид дейности между две социални услуги в Бургас.

„Темата за хората с увреждания беше особено чувствителна миналата година. Всички ние като политици и местна власт дължим много на хората с увреждания“, обърна се към майките зам.-министър Зорница Русинова. Според нея едно от големите предизвикателства е да се борим със стигматизацията в обществото към хората с увреждания. Тя увери, че има гъвкави възможности за развиване на мобилни услуги и комбиниране на дейности.

Източник: ESF.BG, 31.01.2019 г.