Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова изнесе лекция на тема „Дигитализацията и пазарът на труда“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, като част от инициативата Masterclass Work 4.0. Тя посочи, че „инвестициите в умения и цифрови компетенции на работната сила ще бъдат приоритет през следващия програмен период (2021-2027 г.) на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Надяваме се поне 500 млн. лева да бъдат насочени към мащабна програма за дигитални умения. С бизнеса и синдикатите ще изготвим програми, които да бъдат лесно достъпни от работещите, без да натоварват като ресурс и време работодателите.“

По думите на зам.-министър Русинова заради високите технологии се преструктурират цели сектори от гледна точка на нуждата от работна сила. Заради променящите се условия на пазара на труда около 40% от работодателите в Европа изпитват затруднения при набирането на кадри. Според Зорница Русинова дългосрочното решение на тази тенденция минава през образователната система. Трябва да се подготвят хора за новите професии с достатъчно гъвкави умения и квалификация, за да могат бързо да се адаптират от едно работно място към друго.

По отношение на средносрочните прогнози за тенденциите на трудовия пазар до 2022 г. очакванията са заетите да са над 3 млн. души, което е с около 70 800 повече спрямо 2018 г. Зам.-министър Русинова представи изследване на Министерството на труда и социалната политика, според което най-голямото увеличение в заетостта се очаква в сектор образование. Заетите лица в него се очаква да се увеличат до 196 000 души. В здравеопазването и социалната работа се очаква през 2022 г. броят на работещите да се повиши до 175 600 души. В дългосрочен план до 2032 г. в трите сектора ще продължи да има голямо търсене на кадри, както и в преработвателната промишленост. Най-търсени ще са професиите медицински сестри, инженери, финансови специалисти, агент продажби. Шансовете за заетост ще бъдат силно свързани с образователното равнище и дигиталните умения.

Според проучване на Агенцията по заетостта най-търсените умения от работодателите са самоконтрол и дисциплина, умения за работа под напрежение и за въвеждане на нови технологии, каза зам.-министър Русинова.

Тя представи възможностите за работодателите да обучат работниците си по схема „Умения“, финансирана по ОПРЧР. Общата стойност на програмата е 30 млн. лв. По нея ще се финансират около 400 проекта. Работодателите могат да получат от 15 000 до 3 900 000 лв. Новост е възможността за провеждането именно на специфични обучения на служителите за конкретното работно място.

Зам.-министър Русинова даде пример с високотехнологичните фирми и такива със специфична дейност, които ще могат да обучат персонала си или да привлекат неактивни или безработни хора.

Източник: МТСП, 02.10.2019 г.