цифровите умения са важни за намирането на работа
Цифровите умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намирането на работа, използване на съвременните форми на учене, мобилност и бързо адаптиране към непрекъснатите социално-икономически промени. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседание на Европейския икономически и социален съвет на тема „Преодоляване на недостига на умения за растеж и създаване на работни места – гледната точка на бизнеса“.
Дигиталната трансформация поставя нови изисквания към професионалния профил на работната сила, като все по-често се изисква хората да притежават умения от по-високо ниво и с по-широк обхват, заяви зам.-министър Русинова.
Тя подчерта, че в бъдеще шансовете за заетост ще бъдат изключително силно свързани с образователното ниво. Едва 20% от децата, които в момента са в първи клас, ще работят професията, която в момента съществува. Всички ние трябва да се замислим какво да направим, за да могат следващите поколения да притежават нужните умения и да са подготвени, така че да посрещнат предизвикателствата на труда, каза още зам.-министър Русинова.
Тя добави, че очакванията са бързите темпове на икономическо и технологично развитие да дадат своето отражение и в структурните промени в търсенето на труд. Ще се наблюдава пренасочване на работна сила към едни отрасли за сметка на други, което ще постави и нови изисквания към квалификацията и уменията.
Русинова подчерта, че социалните партньори  и най-вече работодателите трябва активно да участват в дейностите по определяне бъдещото развитие на бизнеса и свързаните с него потребности от знания и умения. Трябва да се осигурят възможности и среда за непрекъснато обучение и развитие на уменията като естествена част, съпътстваща процеса на работа.
Дейността на Европейския икономически и социален съвет, особено в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС, е изключително полезна, тъй като заключенията се въплъщават в работата на МТСП, добави зам.-министър Русинова.
Източник: Министерство на труда и социалната политика