С водосвет и официална церемония бе поставено началото на строителните дейности за изграждане на Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки в Казанлък. Центърът е нов вид социална услуга за Югоизточния регион, а изграждането му е по проект, финансиран от ОП „Региони в растеж”. Осигурените средства по Оперативната програма са в размер на 586 890,99 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163,00 лв., а собственият принос – 33 727,99 лв.

Със строителните дейности ще се довърши изграждането на 2-етажна сграда, изпълнена до степен „груб строеж“ в общински имот. В границите на имота се помещава и действащият Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”. За Центъра са предвидени 6 спални помещения, зала за лечебна физкултура /рехабилитация/ психомоторика, отворено помещения за разнообразни занимания и терапии, кухня с трапезария, няколко кабинета за специалисти. След като приключат строителните дейности, помещенията ще бъдат оборудвани и обзаведени, а дворното пространство ще бъде облагородено.

През последните години Община Казанлък е разкрила редица социални услуги, в т. ч. три центъра за настаняване от семеен тип и защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Дневен център за деца с множествени увреждания, Дневен център за младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, Приемна грижа, Социален патронаж и други.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова приветства гостите на официалното събитие и подчерта, че подобна услуга е много търсена, но на практика в страната почти липсва предлагането й.

Източник: Община Казанлък, 22.08.2019 г.