На 13 февруари в Ботевград се проведе откриваща пресконференция, на която бе представен проект „Подай ръка“. Изпълнението му включва дейности за подобряване и модернизиране на съществуваща инфраструктура (общинската част в Младежкия дом, представляваща три обособени обекта), където впоследствие ще бъдат създадени Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

В ЦОП ще се извършват редица дейности, сред които: социално и психологическо консултиране и информиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/ раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

В Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще се предоставят комплекс от услуги, като се осигурят условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на ползвателите. Целта е социална интеграция и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Проект „Подай ръка” се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ и е на стойност 932 821.31 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ в размер на 746 498.97 лв., собствено финансиране – 186 322.34 лв.

Източник: Botevgrad.com, 13.02.2020 г.