Започва процедура по откриване на център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище в Русе

През 2013 г. Общински съвет Русе с Решение № 485, прието с Протокол № 22 от 21.02.2013 г., дава съгласие Община Русе да кандидатства по Проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“ за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психически разстройства с капацитет 15 места и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места в сградата на закрития дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева“ в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34. На 20.06.2013 г. Община Русе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ № BG051PO001-5.2.13/Д01 -22/ 20.06.2014 г. с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект „Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства“. Максималната обща сума на проекта е 280 493,59 лв. От нея 47 588,41 лв. (без ДДС) са изразходени за строително-монтажни работи в помещенията, които се използват от потребителите и персонала, предоставящ услугите.
По проекта са отпуснати 119 714,40 лв. за издръжка на Центъра за настаняване от семеен тип и 44 367,36 лв. за предоставяне на услугите в Наблюдаваното жилище за период от 12 месеца и за двете услуги. На 04.06.2014 г. в двете нови услуги са настанени общо 23 потребители. С подписания договор Община Русе е поела задължение да гарантира устойчивост на новосъздадените социални услуги със средства от безвъзмездната финансова помощ за срок не по-малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад на Общината за изпълнение на проекта. Община Русе също така се задължава да запази предназначението на придобитото обзавеждане и оборудване за срок не по-малък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад.
В Годишния план за развитие на социалните услуги за планов период 2014 г. и прогноза за 2015 г. е заложено дейността на центъра за настаняване от семеен тип и наблюдаваното жилище да продължи с финансиране като държавно делегирана дейност. Предстои през юли Общински съвет Русе да даде своето съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за хора с психически разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.06.2015 г. За дейността на „Център за настаняване от семеен тип“ за хора с психически разстройства се предоставя имот публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, предмет на АОС № 5332/29.01.2008 г., в част от сградата, а именно: сутерен, първи етаж, входно фоайе, втори и трети етаж. Ще бъде дадено съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за хора с психически разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, делегирана държавна дейност, с капацитет 8 места, считано от 01.06.2015 г. За дейността на Наблюдаваното жилище за хора с психически разстройства се предоставя имот публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, предмет на АОС № 5332/29.01.2008 г., в част от сградата, а именно: сутерен, първи етаж, четвърти мансарден етаж. Предстои кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип” за хора с психични разстройства с капацитет 25 места и „Наблюдавано жилище“ за хора с психични разстройства“ с капацитет 8 места в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2015 г.

 

Източник: РусеИнфо

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории