Започва набиране на потребители за услугите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, който се изпълнява по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Той е с капацитет за 90 души, а в него ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло фокусирани върху индивидуалните потребности на хората с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число дневна грижа за подкрепа на хора с увреждания – за 30 души; почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите – за 60 души; заместваща грижа с капацитет 4 места; подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост.

Допустими кандидати за ползване на услугите са пълнолетни с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса. Обявление с подробна информация за подбора на потребители и необходимите документи е достъпно на официалния сайт на Община Варна www.varna.bg, в Раздел  „Обяви и съобщения“.