Снимка: Тодор Кръстев

На 11 декември в Брюксел се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, в което участва заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Акцент в дневния ред на заседанието беше темата за бъдещето на достиженията на социалното право на ЕС, свързани със заетостта и колективните трудови правоотношения. В изказването си по темата заместник-министър Русинова посочи, че динамичното развитие на обществата и пазарът на труда създава възможности и предизвикателства, свързани с глобализацията, цифровизацията, новите модели в трудовите отношения, социалните и демографските промени. Това изисква задълбочен анализ на по-нататъшните мерки, които трябва да бъдат предприети за използване на предимствата и справяне с предизвикателствата, за да се защитят европейските граждани. Следва да се обърне внимание на осигуряване на закрила на работещите чрез платформи и други модерни форми на труд.

По време на форума бяха обсъдени бъдещите политики за равенство между половете и интегрирането на този принцип в политиките на ЕС. При представянето на позицията на България по тази тема заместник-министър Русинова подчерта, че е необходимо да се даде приоритет на политиките за насърчаване на участието на жените в пазара на труда, намаляване на разликите между половете в заплащането и пенсиите и постигането на баланс между професионалния и личния живот. Сред най-важните теми в тази област тя открои и борбата с насилието, основано на пола. Тези политики са ключови елементи на настоящата Национална стратегия за насърчаване на равенството между жените и мъжете в България за периода 2016-2020 г., каза Русинова.

По време на заседанието бяха приети заключения на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, свързани с подготовката на нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, за повишаване на заетостта на хората в уязвимо положение на пазара на труда.

В рамките на форума заместник-министър Русинова проведе среща с еврокомисаря за работните места и социални права Никола Шмит. Акцент в разговора бяха очакваните законодателни предложения на новата Европейска комисия в контекста на подготовката на план за изпълнението на принципите, заложени в Европейския стълб на социалните права, правен инструмент за справедливи минимални заплати, приемане на детска гаранция и др. Заместник-министър Русинова посочи, че България очаква предложенията и е готова да работи конструктивно по тях, като се отчитат националните специфики. В тази връзка бе представена информация относно практиката по определяне на минималната работна заплата, резултатите от целенасоченото прилагане на политики за насърчаване на ранното детско развитие, включително реформата за деинституционализация на грижите за деца в България.

Източник: МТСП, 11.12.2019 г.