Заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова представи българската позиция в частта за социална политика и заетост на заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (ЕПСКО), което се проведе на 19 юни 2014 г. в Люксембург. На заседанието се обсъдиха предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Министрите обсъдиха доклад за напредъка по Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на европейските пазари на труда. Тема на дискусия бе и предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Бе поставен акцент върху предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия и свързаните с това мерки. 

По време на заседанието се прие Проект за заключения на Съвета „Жените и икономиката: икономическа независимост от гледна точка на работата на непълен работен ден и самостоятелната заетост“.

В рамките на Европейския семестър 2014г. ЕПСКО даде своя принос за предвидения в края на месеца Европейски съвет. Ръководителят на българската делегация Светлана Дянкова изрази позицията на България по въпросите, свързани с възможностите за комбиниране на краткосрочни и дългосрочни грижи в програмата за реформи в контекста на Европейския семестъp и възможностите реформите в различните области на социалната политиката за увеличение на работните места, както и успешното разгръщане на планове за изпълнение на Гаранцията за младежта.

Делегатите разгледаха и Проекта за препоръки на Съвета към държавите-членки относно националните програми за реформи за 2014 г. Те направиха преглед на националните програми за реформи (2014 г.) и на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г.

Заместник-министър Дянкова направи изказване на работен обяд на тема „Безопасност и здраве на работното място” с акцент стрес и психосоциални рискове.

„Данните от направено в България национално изследване на условията на труд през 2011 г. сочат, че 40% от работещите се оплакват от стрес, повече от 60% от обща умора, а между 20 и 26 % от проблеми със съня, тревога и раздразнение”, каза заместник-министър Дянкова. Тя отбеляза, че сътрудничеството с Европейската агенция по безопасност и здраве при работа в рамките на новата двугодишна кампания „Здравословни работни места – управлявай стреса!” 2014-2015 г. допринася съществено за идентифицирането и управлението на психосоциалните рискове на работното място.

Заместник-министър Дянкова запозна своите колеги с добрите примери за безопасност и здраве на работното място в България като постави акцент върху подготвената за внедряване методологията SOLVE на Международната организация на труда за решаване на психосоциалните проблеми на ниво фирма.

„В България е постигнат консенсус между правителството и социалните партньори за разработване на нов стратегически документ за периода до 2020 г., който да отразява целите и приоритетите на Европейската Стратегията за безопасност и здраве при работа 2014-2020 г.”, допълни ръководителят на българската делегация.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории