Парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. С измененията се редуцира броят на изискваните документи за регистрация, предвижда се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път, намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания. Регламентират се и основанията за отказ от регистрация и се разписват правила за спиране и прекратяване на дейността, както и за заличаване от регистрите. В доклада си парламентарната социална комисия посочва, че с оглед защита интересите на потребителите и фиска се въвеждат и изисквания за описание на моделите на медицинските изделия и помощните средства, списък на обектите, в които ще се осъществява дейността, списък на сервизните бази за гаранционен и извънгаранционен сервиз. За тези, чиято дейност е предоставяне на слухови апарати, се изисква да предоставят списък на центровете по слухопротезиране, както и да декларират минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.