Стара Загора е един от градовете, които в последните години са пример за добрата съвместна работа на бизнеса с местната и държавната власт. Именно това е начинът за икономически напредък. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в рамките на дискусия „Да на българските региони – инвестиционна дестинация Стара Загора“.

Русинова подчерта, че независимо, че равнището на безработица в региона е два пъти по-ниско от средните нива за Европа, отчетливо се вижда липсата на квалифицирани кадри. Тя посочи, че това е резултат и последствие от демографската картина в страната.

„Усилията за преодоляване на тези трудности са многопластови. На първо място те трябва да са насочени към инвестициите в професионална квалификация и ключови умения“, каза заместник-министър Русинова.

По време на форума тя представи част от процедурите по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), насочени към бизнеса и възможностите за заетост, за квалификация и преквалификация.

Като една от най-успешните процедури през тази година, Русинова посочи „Специфични обучения“, която излиза извън традиционните схеми за квалификация. Тя е насочена към специфичните нужди и предмет на бизнеса на всеки един работодател – да обучи персонала си или да привлече неактивни или безработни българи към съответната индустрия. „Според мен, това е пътят – да търсим скрития потенциал не само в добрата ни работа с образователните институции, но да търсим и откриваме възможностите на хората, които са извън пазара на труда“, посочи Русинова. Тя подчерта и значението на проект „Родители в заетост“, чиято цел е да осигури детегледачи за семейства с малки деца, за да даде възможност на родителите да се върнат по-бързо на работа.

Предстои отварянето на процедура „Работа“ с бюджет от 80 милиона лева, която ще предостави целенасочена подкрепа към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Не на последно място остават инвестициите в ранно детско развитие – съвместните усилия с образователното ведомство нито едно дете да не остане извън училищната мрежа. Това е една от ключовите стъпки така, че след десет години въпросът за квалифицираните кадри вече да не е а дневен ред, коментира заместник-министър Русинова.

Тя добави, че над 13 000 младежи са преминали през друга изключително успешна процедура „Младежка заетост“, като само за Стара Загора те са над 1000. Схемата дава възможност на млади специалисти да придобият опит в реална професионална среда.

В заключение заместник-министър Зорница Русинова обърна внимание, че е необходимо да се полагат усилия за създаването на по-добра система за прогнозиране на нуждите от работна ръка. Това може да се реализира чрез съвместна работа между държавата, местната власт и бизнеса, добави тя.

източник: МТСП/ 5.12.2017 г.